Wstęp:

Uprzejmie informujemy, że zawarcie umowy dotyczącej zakupu w naszym sklepie internetowym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego:  OKOLANDIA Barbara Panasik, ul. Dworcowa 75 lok.37, 10-437 Olsztyn. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 REGULAMIN 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży zasłonek (obturatorów) służących jako pomoc przy leczeniu zeza i niedowidzenia u dzieci i dorosłych, zwanych dalej „Wyrobami”, za pośrednictwem Internetu, poprzez witrynę sklepu internetowego znajdującą się pod adresem URL: www.okolandia.pl
 2. Sklep internetowy działający pod adresem URL wskazanym w punkcie 1. powyżej, zwany dalej „Sklepem”,jest prowadzony przez przedsiębiorcę działającego pod firmą:

 

OKOLANDIA Barbara Panasik

ul. Dworcowa 75 lok. 37

10-437 Olsztyn

NIP: 739-126-66-09, REGON: 519465243

KONTO BANKOWE: 62105018071000009147423066

 

zwanego dalej „Sprzedającym”.

 1. Kupującym w Sklepie może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

II. Składanie zamówień. Zawarcie umowy

 1. Zamówienie w Sklepie składa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu: www.okolandia.pl. Podanie pełnych i prawidłowych danych osobowych przez Klienta w tym formularzu - umożliwiających Sprzedającemu kontakt z Klientem oraz dostarczenie mu zamówionego towaru - jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży w Sklepie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Klienta.
 2. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, co nastąpi niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta wpisany w treści elektronicznego formularza zamówienia otrzymanego przez Sprzedającego.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez siedem dni w tygodniu, 24 godzin na dobę, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zamówienie złożone w dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę zostanie potwierdzone przez Sklep najwcześniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożeniu zamówienia
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim wypadku Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy sprzedaży w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości, iż podane przez niego podczas składania zamówienia dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.

III. Wyroby

 1. Na stronie internetowej Sklepu Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych przez siebie Wyrobów, dokładając starań, aby miały one najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywistą kolorystykę i wygląd wyrobów. Pomiędzy prezentacją internetową Wyrobów, a ich rzeczywistym wyglądem mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne wynikające z powodów technicznych.
 2. Sprzedający informuje, że Wyroby – z uwagi na materiał z jakiego są wykonane, jak również sposób użytkowania – ulegają, w trakcie normalnego użytkowania, zużyciu w średnim okresie od 4 do 6 miesięcy. Tym samym, zużycie się Wyrobu w ciągu wskazanego wyżej okresu stanowi normalną cechę Wyrobu.

IV. Zapłata ceny 

 1. Składając zamówienie Klient wybiera sposób płatności ceny (przelewem albo za pobraniem pocztowym) oraz sposób dostawy za pośrednictwem poczty polskiej (przesyłka zwykła polecona, przesyłka polecona priorytetowa, przesyłka za pobraniem, albo przesyłka priorytetowa za pobraniem).
 2. Potwierdzając zamówienie, Sprzedający informuje Klienta o kwocie przypadającej do zapłaty z tytułu złożonego zamówienia, na którą składa się cena za zamówione wyroby (zgodna z cennikiem wyrobów zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu) oraz koszty dostawy odpowiadające wybranemu przez Klienta sposobowi dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej (zgodna z cennikiem sposobów dostaw zamieszczonym na formularzu zamówienia). Powyższa kwota płatna jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi drogą elektroniczną, albo  przy odbiorze Wyrobu dostarczonego przez Pocztę Polską (w razie wyboru opcji „płatność  przy odbiorze”). 

IV. Realizacja zamówień

 1. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówień płatnych za pobraniem niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia, zaś zamówień płatnych przelewem niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 2. Czas realizacji zamówienia trwa do 7 dni (z uwagi na fakt, iż Wyroby są szyte ręcznie).
 3. Zakupiony Wyrób wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży w postaci faktury albo paragonu jest wysyłany do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej (w trybie zgodnym ze sposobem dostawy wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia) na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres dostawy. 

V. Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność zakupionego przez Klienta Wyrobu z umową na zasadach określonych w art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z 27 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) i pozostałymi przepisami tejże ustawy, a także innymi stosownymi przepisami prawa.
 2. Normalne zużycie się Wyrobu w sposób opisany w Klauzuli 9. powyżej jest zgodne z umową.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową, pismo reklamacyjne opisujące stwierdzoną niezgodność oraz oczekiwania Klienta co do sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedającego należy przesłać na adres Sprzedającego.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271; t.j. z 14.09.2012, Dz. U. poz. 1225  z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę ze Sprzedającym może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni licząc od dnia wydania mu Wyrobu zakupionego na podstawie tejże umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty
 5. Wszystkie ceny Wyrobów podawane przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w walucie polskiej, i nie zawierają kosztu dostawy wynikającego z cennika dostaw zamieszczonego na formularzu zamówienia.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883, t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 929 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również  w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, bądź też z innych ważnych powodów.  Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o tych zmianach na stronie internetowej Sklepu: www.okolandia.pl  wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany.  Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie jednego miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w ustępie poprzedzającym. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie internetowej Sklepu, w zakładce regulamin (pod adresem www.okolandia.pl ).
 9. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego.
 10. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
 11. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw regulujących handel internetowy, a także obrót konsumencki. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.